Následující aktualizací budou vloženy vzory:

  • z.ř.s 032 Vyrozumění o odročení nebo odvolání jednání (opakování-osoby-Předvolávané osoby)
    ve vzoru byla provedena malá úprava u označení čísla dveří “č.” u kódu na dotažení jednací síně, aby nedocházelo k duplicitnímu značení (TIKET 295354) a dále doplněna funkčnost, aby se vzor nabízel automaticky i v opatrovnické agendě.

 

  • d.ř. 012 Protokol o předběžném šetření (RR)
    tento vzor je nově zapracován dle předlohy MSp s drobnou úpravou v dotahování spisové značky dožadujícího (ve vzoru Msp není)  (částečně TIKET 288833)

  • Adresář Znalci
    opravena duplicita ve jméně u MUDr. Vladislava Zelenky