z.ř.s. 052 oznámení matričnímu úřadu o určení jména nebo příjmení nezletilého dítěte dohodou rodičůnebo rozhodnutím soudu (RR) 
– původní: z.ř.s. 052 Oznámení matrice o určení jména nebo příjmení nezl. sítěte dohodu nebo rozhodnutím soudu (AF) – smazán
– obsahově odpovídá vzoru doporučovanému MSp
– naformátován v souladu s Instrukcí 2018 (písmo, oslovení….)
– v ISAS dotažený popis dokumentu:z.ř.s.052 Oznámení matričnímu úřadu o urč. jména nebo příj. nezl. + krátké datum
– v závorce zkratka (RR) – zkratka osoby, která vzor nyní spravuje

o.s.ř. 060 Výzva k zaplacení SOP univerzální (MH)
– nahrazeny původní vzory o.s.ř. 060 a o.s.ř. 060-1
– přidána věta dle upraveného vzoru MSp “K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.”
– přidána možnost výběru SOP

k.ř. 164 Platební poukaz (MH)
– změny dle vzoru MSp: odebrána dvojtečka za „poukázat“
– připojeny možnosti ze vzoru MSp náhrady: insolvenčnímu správci / likvidátorovi / SKP / správci podniku
– ponechány možnosti pro vrácení složené jistoty či zálohy nebo převést složenou zálohu či jistotu do státního rozpočtu
– odebrána příloha Schvalovací postup (pro trestní řízení je zapracována jiná) – možnosti zapracovány přímo do vzoru

z.ř.s. 010
– změněno formátování částky 50 000 Kč (namísto tečky vložena pevná mezera)

blok Začátek usnesení s údaji
– vytvořen nový blok, do kterého lze poslat pomocí údaje předmět řízení

o.s.ř. 300 Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením bez náhrady (DK)
o.s.ř. 302 Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením bez náhrady s přikázáním pohledávky z účtu (DK)
– vzory upraveny dle vzorů MSp
– přidány datové referáty

tr.ř. 047 Protokol o výslechu svědka
– dle vzoru MSp přidán odstavec o poučení dle § 55 tr.ř.